วิสัยทัศน์: สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด มีความมั่นคง ดำเนินงานโปร่งใส กิจการก้าวไกล ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี
ประธาน
ดร.สวนดี นานอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนวิเศษ
นายพิชิต สิงห์อินทร์
 
 
ชื่อบัญชี:
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด
ธนาคารกรุงไทย สาขาตรัง
เลขที่บัญชี: 903-1-00294-1

ธนาคารธนชาต สาขาทับเที่ยง
เลขที่บัญชี: 304-2-19883-3
 
ดอกเบี้ยเงินฝาก
  ออมทรัพย์ 2.50%
  ออมทรัพย์พิเศษ 3.30%
  ประจำ 6 เดือน 3.50%
  ประจำ 12 เดือน 4.00%

ดอกเบี้ยเงินกู้
  เงินกู้สามัญ 6.50%
  เงินกู้สามัญเพื่อการดำรงชีพ 6.50%
  เงินกู้พิเศษ 6.50%
  เงินกู้ฉุกเฉิน(ฉฉ.) 6.50%
  เงินกู้สามัญ ATM ฯ 6.50%

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  พ.ร.บ.สหกรณ์
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
  นโยบายภายในองค์กรเกี่ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

วันหยุดสหกรณ์ประจำปี 2559
     
     
 
 

 
 
 
: :สวัสดิการของสมาชิกสหกรณ์ฯ: :


เงินบำรุงขวัญเมื่อสมาชิกอายุครบ 60 ปี
*-*-*-*-*-*-*

ทุนเพื่อการศึกษาของสมาชิกและบุตรสมาชิก
*-*-*-*-*-*-*

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
*-*-*-*-*-*-*

ทุนสงเคราะห์สมาชิกให้แก่ทายาท เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม
*-*-*-*-*-*-*

ทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ
*-*-*-*-*-*-*

สมาคมฌาปนกิจฯ (สอ.สค.)
*-*-*-*-*-*-*

กองทุนช่วยเหลือผู้กู้-ผู้ค้ำฯ
*-*-*-*-*-*-*