TTSCC_logo ttscc ttscc

วิสัยทัศน์ (Vision)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด

บริหารตามหลักธรรมาภิบาล กิจการมั่นคงก้าวไกล ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี เพื่อคุณภาพที่ดีของสมาชิก

...
เยียวยาโควิด-19 2565

Card image cap
ประกาศ สหกรณ์ฯ

มาตรการช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัวที่ได้รับผลจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019

รายละเอียด
Card image cap
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยื่นคำขอกู้เงินสามัญเพื่อแก้วิกฤติโควิด 19 พ.ศ.2565 โรงเรียนเอกชน

รายละเอียด

Card image cap
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยื่นคำขอกู้เงินสามัญเพื่อแก้วิกฤติโควิด 19 พ.ศ.2565
รายละเอียด

Card image cap
2566

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
ประจำเดือน

รายละเอียด
Card image cap
2565

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
ประจำเดือน

รายละเอียด
Card image cap
2564

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
ประจำเดือน

รายละเอียด
Card image cap
2563

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
ประจำเดือน

รายละเอียด
2562

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
ประจำเดือน

รายละเอียด
Card image cap

Card image cap
2566

รายงานกิจการประจำเดือน

รายละเอียด
Card image cap
2565

รายงานกิจการประจำเดือน

รายละเอียด
Card image cap
2564

รายงานกิจการประจำเดือน

รายละเอียด
Card image cap
2563

รายงานกิจการประจำเดือน

รายละเอียด
2562

รายงานกิจการประจำเดือน

รายละเอียด
rate

ประกาศ ลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563

รายละเอียด

ประกาศ ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563

รายละเอียด
rate loan
ประกาศ
 • อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ออมทรัพย์ ร้อยละ 1.60
 • ออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 2.40
 • ประจำ 6 เดือน ร้อยละ 2.60
 • ประจำ 12 เดือน ร้อยละ 3.10
 • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
 • เงินกู้ทุกประเภทุก ร้อยละ 5.80
 • เลขที่บัญชีสหกรณ์ฯ
 • ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด

  ธนาคารกรุงไทย สาขาตรัง
  เลขที่บัญชี : 903-1-00294-1

...
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด
เยี่ยมชม

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด เยี่ยมชมศึกษาดูงานสหกรณ์ฯ

อ่านต่อ
...
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด เยี่ยมชม

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด เยี่ยมชมศึกษาดูงานสหกรณ์ฯ

อ่านต่อ
...
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด เยี่ยมชม

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด เยี่ยมชมศึกษาดูงานสหกรณ์ฯ

อ่านต่อ
...
เยี่ยมชมศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด เยี่ยมชมศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด

อ่านต่อ
...
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด
เยี่ยมชม

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เยี่ยมชมศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด

อ่านต่อ
...
เยี่ยมชมศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด เยี่ยมชมศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด

อ่านต่อ
...
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

ภาพประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

อ่านต่อ
...
กิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ 2562

กิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ 2562

อ่านต่อ
...
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

อ่านต่อ
...
ภาพกิจกรรมโครงการสัมมนา 2561

โครงการสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสหกรณ์ฯ 2561

อ่านต่อ
...
กิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ 2561

กิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ 2561

อ่านต่อ
...
ภาพกิจกรรมโครงการสัมมนา 2562

โครงการสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสหกรณ์ฯ 2562

อ่านต่อ
...
โครการสหกรณ์พบสมาชิก

โครการสหกรณ์พบสมาชิก ประจำปี 2562

อ่านต่อ
...
โครการสหกรณ์พบสมาชิก

โครการสหกรณ์พบสมาชิก ประจำปี

อ่านต่อ
...
โครการสหกรณ์พบสมาชิก

โครการสหกรณ์พบสมาชิก ประจำปี

อ่านต่อ
...
โครการสหกรณ์พบสมาชิก

โครการสหกรณ์พบสมาชิก ประจำปี

อ่านต่อ
...
โครการสหกรณ์พบสมาชิก

โครการสหกรณ์พบสมาชิก ประจำปี

อ่านต่อ
...
โครการสหกรณ์พบสมาชิก

โครการสหกรณ์พบสมาชิก ประจำปี

อ่านต่อ
...
รับเงินสงเคราะห์ฯ สสอค.

สมาชิกรับเงินสงเคราะห์ศพ สสอค.

อ่านต่อ
...
รับเงินสงเคราะห์ฯ สสชสอ.

สมาชิกรับเงินสงเคราะห์ศพ สสชสอ.

อ่านต่อ
...
รับเงินสงเคราะห์ฯ สสอค..

สมาชิกรับเงินสงเคราะห์ศพ สสอค.

อ่านต่อ
...
รับเงินสงเคราะห์ฯ สสชสอ.

สมาชิกรับเงินสงเคราะห์ศพ สสชสอ.

อ่านต่อ
...
รับเงินสงเคราะห์ฯ สสอค.

สมาชิกรับเงินสงเคราะห์ศพ สสอค.

อ่านต่อ
...
รับเงินสงเคราะห์ฯ สสชสอ.

สมาชิกรับเงินสงเคราะห์ศพ สสชสอ.

อ่านต่อ

ค่านิยมร่วม (Share Value)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด

"ค่านิยมร่วม (Share Value) : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด ยึดถือประโยชน์ของสมาชิกเป็นหลัก ดำเนินงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต สามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดั่งเกลียวเชือกที่ผสาน ก่อเกิดพลังขับเคลื่อนก้าวสู่ความเป็นหนึ่ง"

พันธกิจ (Mission)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด

1. เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล จัดการด้วยเทคโนโลยี
2. พัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็ง และมั่นคงด้านการเงิน
3. สร้างเสริมคุณภาพสมาชิก สนับสนุนการจัดการสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว
4. สนับสนุนกิจการของหน่วยงานอื่น ๆ ในชุมชน และสาธารณประโยชน์