TTSCC_logo ttscc ttscc
ที่ รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินประจำเดือน 2562
1 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินประจำเดือนมกราคม
2 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินประจำเดือนกุมภาพันธ์
3 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินประจำเดือนมีนาคม
4 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินประจำเดือนเมษายน
5 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินประจำเดือนพฤษภาคม
6 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินประจำเดือนมิถุนายน
7 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินประจำเดือนกรกฎาคม
8 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินประจำเดือนสิงหาคม
9 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินประจำเดือนกันยายน
10 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินประจำเดือนตุลาคม
11 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินประจำเดือนพฤศจิกายน
12 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินประจำเดือนธันวาคม

ค่านิยมร่วม (Share Value)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด

"ค่านิยมร่วม (Share Value) : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด ยึดถือประโยชน์ของสมาชิกเป็นหลัก
ดำเนินงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต สามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดั่งเกลียวเชือกที่ผสาน ก่อเกิดพลังขับเคลื่อน ก้าวสู่ความเป็นหนึ่ง"

พันธกิจ (Mission)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด

1. สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลก่อให้เกิดความเชื่อมั่นจากสมาชิกและสถาบันการเงินอื่น ๆ
2. พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการและจัดสวัสดิการแก่สมาชิกเพิ่มมากขึ้น
3. สร้างอัตลักษณ์องค์กรให้เป็นที่รู้จัก ได้รับการยอมรับทั้งภายในและภายนอก สร้างประโยชน์แก่หน่วยงานทางการศึกษา ชุมชนและสังคม
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย เพื่อการปฏิบัติงานด้านการบริการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกยึดการดำเนินชีวิต ตามแนวพระราชดำรัส "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" พึ่งพาตนเองได้