ratchapon

ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2566


ratchapon

นายวันชัย พิชัยรัตน์
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ข้าราชการบำนาญอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ratchapon

นายสง จันทร์สุขศรี
รองประธานผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ข้าราชการบำนาญอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

ratchapon

นายทวี พลอินทร์
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ข้าราชการบำนาญอำเภอวังวิเศษ จ.ตรัง

ratchapon

นายธีรศักดิ์ จีนประชา
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ข้าราชการบำนาญ สพม.เขต 13 จ.ตรัง

ratchapon

นายเผด็จ วรรณบวร
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์และเลขานุการ
โรงเรียนห้วยยอด

ค่านิยมร่วม (Share Value)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด

"ค่านิยมร่วม (Share Value) : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด ยึดถือประโยชน์ของสมาชิกเป็นหลัก
ดำเนินงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต สามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดั่งเกลียวเชือกที่ผสาน ก่อเกิดพลังขับเคลื่อน ก้าวสู่ความเป็นหนึ่ง"

พันธกิจ (Mission)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด

1. สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลก่อให้เกิดความเชื่อมั่นจากสมาชิกและสถาบันการเงินอื่น ๆ
2. พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการและจัดสวัสดิการแก่สมาชิกเพิ่มมากขึ้น
3. สร้างอัตลักษณ์องค์กรให้เป็นที่รู้จัก ได้รับการยอมรับทั้งภายในและภายนอก สร้างประโยชน์แก่หน่วยงานทางการศึกษา ชุมชนและสังคม
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย เพื่อการปฏิบัติงานด้านการบริการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกยึดการดำเนินชีวิต ตามแนวพระราชดำรัส "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" พึ่งพาตนเองได้