ratchapon

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 65 ประจำปี 2566


ประธานกรรมการดำนินการ


suvit
นายสุวิทย์ ฟองโหย

ประธานกรรมการดำนินการ


รองประธานกรรมการดำนินการ


ratchapon
นายพิทยา เรืองจันทร์

รองประธานกรรมการคนที่ 1

ratchapon
นายสุชาติ รองวัง

รองประธานกรรมการคนที่ 2

ratchapon
นายเสริม คชกูล

รองประธานกรรมการคนที่ 3

ratchapon
นายสมบัติ เสียมไหม

รองประธานกรรมการคนที่ 4


เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ


ratchapon
นายบุญฤทธิ์ ไชยบุตร

กรรมการและเลขานุการ

ratchapon
นายสุธี ธุระ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


กรรมการดำเนินการ


ศนิเดช
นายศนิเดช ไกรเทพ

กรรมการดำเนินการ

ratchapon
นายวิชิต เหล่าตระกูลงาม

กรรมการดำเนินการ

ratchapon
นางวาสนา ทองเหมือน

กรรมการดำเนินการ

ratchapon
นายสายัณต์ พรหมมี

กรรมการดำเนินการ

ratchapon
นายชลอ พลรัตน์

กรรมการดำเนินการ

ratchapon
นายวิสูตร คงเพิม

กรรมการดำเนินการ

จิตติ
นายจิตติ อักษรเกิด

กรรมการดำเนินการ

ratchapon
นายผจง สงคราม

กรรมการดำเนินการ

ค่านิยมร่วม (Share Value)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด

"ค่านิยมร่วม (Share Value) : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด ยึดถือประโยชน์ของสมาชิกเป็นหลัก
ดำเนินงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต สามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดั่งเกลียวเชือกที่ผสาน ก่อเกิดพลังขับเคลื่อน ก้าวสู่ความเป็นหนึ่ง"

พันธกิจ (Mission)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด

1. สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลก่อให้เกิดความเชื่อมั่นจากสมาชิกและสถาบันการเงินอื่น ๆ
2. พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการและจัดสวัสดิการแก่สมาชิกเพิ่มมากขึ้น
3. สร้างอัตลักษณ์องค์กรให้เป็นที่รู้จัก ได้รับการยอมรับทั้งภายในและภายนอก สร้างประโยชน์แก่หน่วยงานทางการศึกษา ชุมชนและสังคม
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย เพื่อการปฏิบัติงานด้านการบริการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกยึดการดำเนินชีวิต ตามแนวพระราชดำรัส "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" พึ่งพาตนเองได้