TTSCC_logo ttscc ttscc

ดาวน์โหลดเอกสาร

ที่ รายการ ขนาดกระดาษ
1 ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก (กรณีโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์) A4 พิมพ์2ด้าน
2 หนังสือยินยอม (คู่สมรสของผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ) F4
3 คำร้อง (ทั่วไป) A4
4 คำร้อง เพิ่ม - ลด เงินฝากออมทรัพย์รายเดือน A4
5 คำขอกู้เงินพิเศษ F4 พิมพ์2ด้าน
6 คำขอกู้และหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน F4 พิมพ์2ด้าน
7 หนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน F4
8 คำขอรับเงินช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัยอัคคีภัยหรือภัยธรรมชาติ A4
9 คำร้องซื้อหุ้น (กรณีซื้อหุ้นคราวเดียวเต็มค่า) A4
10 คำขอรับเงินบำรุงขวัญ กรณีสมาชิกอายุครบ 60 ปี F4
11 คำร้องขอโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ A4 พิมพ์2ด้าน
12 ใบคำร้องขอลาออกจากสมาชิกสหกรณ์ F4
13 หนังสือมอบอำนาจหักเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ A4
14 ใบสมัครสมาชิก สค. สอ. A4 พิมพ์2ด้าน
15 คำขอรับเงินกองทุนสงเคราะห์สมาชิก ขอรับเงินประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย A4
16 แบบคำรับรองสุขภาพตนเอง (สส.ชสอ.) A4

เอกสารแต่ละประเภทจะต้องพิมพ์ตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์กำหนดคือ

- A4 ให้พิมพ์แบบฟอร์มด้วยกระดาษขนาด A4 สีขาว
- A4 ทั้ง 2 ด้าน คือให้พิมพ์แบบฟอร์มด้วยกระดาษ A4 สีขาว ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
- F4 ให้พิมพ์แบบฟอร์มด้วยขนาดกระดาษ F4 สีขาว
- F4 ทั้ง 2 ด้าน คือให้พิมพ์แบบฟอร์มด้วยกระดาษ F4 สีขาว ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

ค่านิยมร่วม (Share Value)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด

"ค่านิยมร่วม (Share Value) : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด ยึดถือประโยชน์ของสมาชิกเป็นหลัก
ดำเนินงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต สามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดั่งเกลียวเชือกที่ผสาน ก่อเกิดพลังขับเคลื่อน ก้าวสู่ความเป็นหนึ่ง"

พันธกิจ (Mission)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด

1. สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลก่อให้เกิดความเชื่อมั่นจากสมาชิกและสถาบันการเงินอื่น ๆ
2. พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการและจัดสวัสดิการแก่สมาชิกเพิ่มมากขึ้น
3. สร้างอัตลักษณ์องค์กรให้เป็นที่รู้จัก ได้รับการยอมรับทั้งภายในและภายนอก สร้างประโยชน์แก่หน่วยงานทางการศึกษา ชุมชนและสังคม
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย เพื่อการปฏิบัติงานด้านการบริการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกยึดการดำเนินชีวิต ตามแนวพระราชดำรัส "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" พึ่งพาตนเองได้