TTSCC_logo ttscc ttscc

ที่ปรึกษา และ ที่ปรึกษากฎหมาย ประจำปี 2566


เขต ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
เขต 1 นายพาณิชย์ สุนทรนนท์ ข้าราชการบำนาญอำเภอเมือง
เขต 2 นายสมหมาย ชายเกตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรังเขต 1
เขต 3 ดร.สัญญา กองแก้ว โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ
เขต 4 นายสุคนธ์ กองแก้ว ข้าราชการบำนาญอำเภอรัษฎา
เขต 5 นายสมพร ทินประภา ข้าราชการบำนาญอำเภอห้วยยอด
เขต 6 นายฉัตรชัย จันทโท โรงเรียนบ้านบางเป้า
เขต 7 นายวิสุทธิ์ ชายภักตร์ โรงเรียนบ้านสามแยก
เขต 8 นายทศพล จงรักษ์ โรงเรียนบ้านนาโตง
เขต 9 ผศ.กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม มทร.ศรีวิชัย ตรัง อ.สิเกา
เขต 10 นายชาตรี คีรีรักษ์ โรงเรียนบ้านคลองโตน
เขต 11 นายสุวิทย์ แสงรัตน์ ข้าราชการบำนาญเขต 13
เขต 12 นายอุทัย ศรีเทพ ข้าราชการบำนาญอำเภอห้วยยอด
เขต 13 นายวิทยา เสียมไหม โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์
เขต 14 นายสัมฤทธิ์ อนุศิลป์ ข้าราชการบำนาญวิทยาลัยเทคนิคตรัง
เขต 15 นายศักดิ์ดา สิทธิชัย โรงเรียนเทศบาลวัดตันตยาภิรม
ที่ปรึกษากฎหมาย นายสมนึก เชียรวิชัย ทนายความ

ค่านิยมร่วม (Share Value)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด

"ค่านิยมร่วม (Share Value) : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด ยึดถือประโยชน์ของสมาชิกเป็นหลัก
ดำเนินงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต สามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดั่งเกลียวเชือกที่ผสาน ก่อเกิดพลังขับเคลื่อน ก้าวสู่ความเป็นหนึ่ง"

พันธกิจ (Mission)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด

1. สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลก่อให้เกิดความเชื่อมั่นจากสมาชิกและสถาบันการเงินอื่น ๆ
2. พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการและจัดสวัสดิการแก่สมาชิกเพิ่มมากขึ้น
3. สร้างอัตลักษณ์องค์กรให้เป็นที่รู้จัก ได้รับการยอมรับทั้งภายในและภายนอก สร้างประโยชน์แก่หน่วยงานทางการศึกษา ชุมชนและสังคม
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย เพื่อการปฏิบัติงานด้านการบริการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกยึดการดำเนินชีวิต ตามแนวพระราชดำรัส "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" พึ่งพาตนเองได้