TTSCC_logo ttscc ttscc
ลำดับ รายการหักฌาปนกิจสงเคราะห์ (สค.สอ.) ประจำปี 2562
มกราคม
1 นายไชยภัทร สวัสดี
2 นายสุวิทย์ เศรษฐ์วิชัย
3 นายปรีชา มาบุญธรรม
4 นายพิมล ภู่ทะวงศ์
กุมภาพันธ์
1 นายดาหนัน ชูอ่อน
2 นายศุภณัฐ แก้วมี
3 นายจำรูญ ชูตรัง
4 นางธารี ศิริมาตยาพันธ์
5 นายพิทักษ์ วินฉ้วน
มีนาคม
1 นายเยื้อน ชูจันทร์
2 นางสุณี แสนดี
3 นายน้ำ มุกดาจรัสกุล
4 นางสุภร เกตุแก้ว
5 นายเจริญ ปานแก้ว
เมษายน
1 นายประสพ เมืองทวี
2 นายณรงค์ หยงสตาร์
3 นายประสาท สรรพจักร
พฤษภาคม
1 นางสาวโสภิณ พิทักษ์
2 นายไพรัตน์ มณีมัย
3 นายมนูญ เดิมกาญจนดี
4 นางอัมพร กิจศิลป์
มิถุนายน
1 นายคนึง เพชรชูวงศ์
2 นางปรุง เพชรประสิทธิ์
3 นางเย็นฤดี สีหมาน
4 นางทัยรัตน์ ชูนาวา
5 นางเสาวนีย์ ชูสุวรรณ
กรกฎาคม
1 นางวันทา วงศ์ธรรมโอสถ
2 นางจารี จันฝาก
สิงหาคม
1 นายมีชัย กิจสมพร
2 นายวิมล เนียมสม
3 นางสาวสุวคนธ์ พลชัย
4 นายสุรินทร์ ล้วนเส้ง
5 นายบุญฤทธิ์ อัษฎายุทธเมธี
กันยายน
1 นางสาววันทนีย์ เจริญพิริยะ
2 นางจรัสศรี เบญจกุล
3 นางรัชนี ศุภศรี
4 นายจรัส วิรุณศรี
5 นายทวี ทัฬหธีรวัฒน์
ตุลาคม
1 นางจิรนันท์ ปฏิเวธ
2 นายปรีชา เจริญลาภ
3 นางเพลินทิพย์ สงขาว
4 นายเกรียงไกร อุสหกรรม
5 นายจิตร หนูเซ่ง
พฤศจิกายน
1 นายเสถียร ตรังรัฐพิทย์
2 นายชอบ โบยนวล
3 นางวิจิตรา จุลสัตย์
4 นายครบ จันทร์แผ้ว
5 นายรชานนท์ เห็นผลงาม
ธันวาคม
1 นายประวิช ปานจันทร์
2 นายนิพิท บัณฑรผกาย
3 นางสาวศรีจันทร์ เพชรดี
4 นายสมนึก ทองพิทักษ์
5 นางกัลยา ปลอดปล้อง
6 นายเจริญ รุ่งเรือง
7 นางอุราภรณ์ คำรณ
8 นางนิเยาว์ เฮงศิริ
9 นางสำรอง ทองงาม
10 นายประสาร ช่วยมี

ค่านิยมร่วม (Share Value)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด

"ค่านิยมร่วม (Share Value) : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด ยึดถือประโยชน์ของสมาชิกเป็นหลัก
ดำเนินงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต สามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดั่งเกลียวเชือกที่ผสาน ก่อเกิดพลังขับเคลื่อน ก้าวสู่ความเป็นหนึ่ง"

พันธกิจ (Mission)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด

1. สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลก่อให้เกิดความเชื่อมั่นจากสมาชิกและสถาบันการเงินอื่น ๆ
2. พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการและจัดสวัสดิการแก่สมาชิกเพิ่มมากขึ้น
3. สร้างอัตลักษณ์องค์กรให้เป็นที่รู้จัก ได้รับการยอมรับทั้งภายในและภายนอก สร้างประโยชน์แก่หน่วยงานทางการศึกษา ชุมชนและสังคม
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย เพื่อการปฏิบัติงานด้านการบริการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกยึดการดำเนินชีวิต ตามแนวพระราชดำรัส "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" พึ่งพาตนเองได้